Política de privacidad

español

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO informujemy.

ODPOWIEDZIALNY

Mobilosmo S.L. (dalej Mobilosmo)

C.I.F. B 19656651

Calle Tomás Centeno 12 Tel. 858 832 552

E-mail: info@mobilosmo.com

2. KATEGORIA DANYCH

W ramach obsługi swoich klientów Mobilosmo pozyskuje, przechowuje i przekazuje informacje i komunikaty, które klienci mogą uznać za prywatne lub poufne. Niektóre z tych informacji:

Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, krajowy numer dowodu osobistego lub numer identyfikacyjny cudzoziemca oraz wizerunek.

Dane kontaktowe: adres, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres e-mail.

Dane osobowe: data urodzenia, wiek, płeć, narodowość.

Dane bankowe: numer rachunku, posiadacz rachunku, upoważnienie SEPA.

Inne dane: dane podane przez samych zainteresowanych w otwartych polach formularzy udostępnionych w Witrynie.

Dane nawigacyjne.

Informacje te są przekazywane Mobilosmo przez klientów w celu zamówienia usług. Inne informacje, takie jak status konta klienta, wybrane kategorie produktów oraz nazwa użytkownika lub identyfikator, są tworzone i przechowywane przez Mobilosmo w normalnym toku działalności. Ponadto Mobilosmo może przechowywać adres e-mail klienta, jeśli uzna to za konieczne do wykorzystania go w celu komunikacji zdarzeń w zamówieniu.

3. CEL

Przetwarzamy podane informacje w celu wystawiania faktur, wysyłania reklam związanych z naszymi produktami i usługami w dowolny sposób (pocztą, e-mailem lub telefonicznie), świadczenia usług posprzedażowych, lojalnościowych i zapraszania na wydarzenia organizowane przez firmę. Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik nie zażąda zaprzestania działalności.

1. w celu gromadzenia podstawowych danych rozliczeniowych w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub niezbędnych danych w przypadku bezpłatnych promocji.

2. W celu uzyskania podstawowych informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytania.

3. Przeprowadzenie pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych.

4. Aby poznać wizyty otrzymane przez nasze strony internetowe

5. Aby móc wysyłać biuletyn "Webpositer News", który jest bezpłatny i dystrybuowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularze.

4. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i swobodnym przepływem danych osobowych, zwanego dalej RODO, przetwarzanie danych w celu zakupu produktów za pośrednictwem Witryny będzie niezbędne do realizacji stosunku umownego między użytkownikiem a Mobilosmo.

Przetwarzanie w wyżej wymienionych celach będzie zawsze odbywać się za uprzednią zgodą użytkownika lub na podstawie wyżej wymienionego uzasadnionego interesu i będzie niezbędne do spełnienia żądania użytkownika. Podobnie, jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego wcześniej.

Klienci mogą cofnąć taką zgodę i uniknąć otrzymywania wiadomości o nowych produktach lub modyfikacjach istniejących produktów od Mobilosmo lub jej podmiotów stowarzyszonych, wysyłając prośbę na adres: info@mobilosmo.com.

5. GRUPA DOCELOWA

Mobilosmo nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkowników tej strony internetowej.

Administracje publiczne i właściwe organy krajowe i/lub europejskie, w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Banki i instytucje finansowe

Zarządzanie

Mobilosmo zastrzega sobie prawo do zlecania innym firmom świadczenia usług hostingowych lub innych usług, które mogą być dystrybuowane przez Mobilosmo w przyszłości.

W takich przypadkach Mobilosmo zobowiąże firmę, z którą podpisano umowę, do podpisania dokumentu poufności danych osobowych w celu zapewnienia poufności tych informacji.

Mobilosmo nie ujawni danych osobowych klienta ani jego konta, chyba że Mobilosmo uzna za konieczne ujawnienie tych informacji w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia kroków prawnych przeciwko komukolwiek ingerującemu w prawa Mobilosmo, klientów Mobilosmo lub innych osób, lub chyba że prawo lub jakikolwiek organ prawny wymaga takiego ujawnienia informacji.

6. PRAWA

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Mobilosmo potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz, w stosownych przypadkach, czy nie są przetwarzane:

Prawo dostępu: użytkownik może zażądać dostępu do danych osobowych i określonych informacji na temat przetwarzania (cele, kategorie przetwarzanych danych i odbiorcy, między innymi).

Prawo do sprostowania: użytkownik może zażądać sprostowania niedokładnych danych).

Prawo do usunięcia danych: dane zostaną usunięte, jeśli użytkownik wyrazi odmowę lub sprzeciw wobec zgody na#